„Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych” 22 kwietnia 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego działającego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych”. Do udziału zapraszamy zarówno prawników, jak przedstawicieli zawodów medycznych, studentów i doktorantów.

Przewidujemy panel ekspercki dotyczący lekarza i lekarza dentysty oraz cztery  panele studencko – doktoranckie:

  1. Pielęgniarka i położna
  2. Farmaceuta
  3. Fizjoterapeuta
  4. Ratownik medyczny

Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Wykonywanie zawodu – status prawny; zasady wykonywania zawodu (zasady dotyczące postępowania, informowanie pacjenta, wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia, odmowa udzielenia świadczenia, tajemnica medyczna, dokumentacja medyczna); prawne przesłanki wykonywania zawodu
  • Prawne formy wykonywania zawodu – zatrudnienie pracownicze i niepracownicze; formy wykonywania zawodu a odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność (cywilna, karna, dyscyplinarna, zawodowa)

Na propozycje wystąpień czekamy do dnia 29 lutego b.r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres prawobiomed@gmail.com (w tytule pliku prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem uczestnictwo czynne) wraz z abstraktem (maksymalnie 2 strony, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5). Organizator zastrzega wstępną weryfikację referatów.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 zł (szczegóły otrzymają Państwo wraz z informacją o zakwalifikowaniu referatu).
Uczestnictwo bierne – wstęp wolny.

Zapraszamy!

Kontakt: prawobiomed@gmail.com

Zaproszenie do udziału w konferencji!

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Goryl”, Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działające przy Uniwersytecie Wrocławskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Nauk o Człowieku „W pierścieniu miłości”, która odbędzie się w dniach 11-13 marca 2016 r. we Wrocławiu.
Cykliczne konferencje mają na celu interdyscyplinarne przedstawienie różnych aspektów ludzkiego życia. Pierwsza edycja dotyczyła ogólnie pojmowanej problematyki śmierci, druga – tegoroczna – obraca się wokół tematu miłości i różnych jej rodzajów. Miłość przyjacielska, partnerska, fizyczna, macierzyńska… Zamierzamy ukazać i przeanalizować wszystkie oblicza tego zjawiska. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kierunków: biologicznych, chemicznych, psychologicznych, socjologicznych, medycznych, prawniczych (przykładowe zagadnienia poruszane przez prelegentów: prawne podejście do zagadnień związanych z biologicznym funkcjonowaniem człowieka i z szeroko pojętą „miłością” (nie tylko męsko-damską), np. kazirodztwo, gwałt, eutanazja, aborcja) oraz archeologicznych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I, II i III stopnia do wzięcia czynnego udziału w sesjach referatowych i sesji posterowej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa 22 stycznia 2016 r.

Link do formularza zgłoszeniowego i szczegółów dotyczących konferencji:
https://www.facebook.com/wpierscieniumilosci/?fref=ts

Relacja z konferencji w Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i kolejne spotkanie koła.

Sprawozdanie z konferencji „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza.” ukazało się także w Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Medium.

Link do relacji: http://medium.dilnet.wroc.pl/index.php/maj-2015/761-wydarzyo-si-qhipokrates-przed-sdem-odpowiedzialno-cywilna-karna-i-dyscyplinarna-lekarzaq-relacja-z-konferencji

A już 19 maja o godz. 17:00  zapraszamy na spotkanie z mgr Katarzyną Zoń „Kilka uwag o wykorzystaniu i ochronie wizerunku pacjenta”. Już wkrótce więcej informacji o miejscu spotkania: https://www.facebook.com/sknpb

„Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza.” – relacja z konferencji.

1 2Dnia 17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa – „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza.” – pod honorowym patronatem Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Jacka Chodorskiego i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego przy współpracy Naukowego Koła Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim i interdyscyplinarnym charakterze, zgromadziło na jednej sali przedstawicieli kręgów medycznych i prawniczych. Jako cel postawiono wspólne omówienie konsekwencji prawnych związanych z wykonywaniem praktyki medycznej przez lekarzy. Dzięki różnorodności i szczegółowości poruszanych tematów, przybliżona została problematyka wykonywania zawodu lekarza z perspektywy konkretnych przepisów prawa.
Konferencja była podzielona na trzy panele: odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej lekarza. Referaty przedstawiali studenci i doktoranci ośrodków naukowych z Białegostoku, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia.
Konferencję rozpoczął dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, który wygłosił wykład inauguracyjny „Błąd medyczny. Zmierzch „Bogów”. Poruszył problemy związane z relacją lekarz – pacjent w kontekście błędów medycznych i zwrócił uwagę, że błędy pojawiają się w każdej dziedzinie, zarówno w związku z działaniem człowieka, jak i stosowanych przez niego urządzeń. Przedstawił także zagadnienia związane ze współczesną relacją prawa i medycyny.
Następnie wykład rozpoczynający panel odpowiedzialności cywilnej „Nowe technologie w medycynie a zasada winy jako podstawa odpowiedzialności cywilnej lekarza” wygłosiła dr Monika Drela, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po tym wprowadzeniu studenci i doktoranci mieli okazję do wypowiedzenia się na tematy odpowiedzialności cywilnej lekarza za naruszenie praw pacjenta, przy zapisywaniu leków pozarejestracyjnych, w kontekście transplantacji i przy wykonywaniu zabiegów chirurgii estetycznej, a także odpowiedzialności cywilnej lekarza rezydenta i lekarza na kontrakcie oraz przyczynienia się poszkodowanego jako okoliczność umniejszająca obowiązek naprawienia szkody.

Drugi panel poprowadził dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wprowadził uczestników w problematykę odpowiedzialności karnej lekarza. W tej części konferencji zostały poruszone tematy odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy lekarskiej, niepodjęcie lub zaprzestanie uporczywej terapii, zaniechanie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu cesarskiego cięcia, czy odpowiedzialności lekarza za udział w strajku.

Ostatni panel dotyczył odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza, a temat zainicjowała mgr Aleksandra Stebel, specjalista Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu, która zwróciła uwagę na specyfikę tego typu odpowiedzialności, odróżniającej jej od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poruszono zagadnienia związane z odpowiedzialnością lekarza za reklamę produktów leczniczych, naruszenie zasady postępowania z należytą starannością, a także zagadnienia tzw. zielonej karty, obowiązków deontycznych lekarza i wpływu pacjenta na ukaranie lekarza.

Każdy panel zakończony był bardzo żywą dyskusją. Na pytania słuchaczy odpowiadali prelegenci – studenci i doktoranci, natomiast moderatorzy wspierali dyskusję swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja zyskała uznanie, zarówno wśród studentów, jak i profesjonalistów z zakresu prawa i medycyny. Niebawem ukaże się publikacja pokonferencyjna. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: prawobiomed@gmail.com.